Tài liệu Hướng dẫn chuyên môn năm học 2020-2021

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017; các văn
bản chỉ đạo khác của Bộ GDĐT (về trường học mới; bàn tay nặn bột; đổi mới giáo dục Mỹ thuật, kiểm tra
đánh giá…);
- Thực hiện Công văn số 3445/GDĐT-TH ngày 26/09/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí
Minh về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực
và phẩm chất học sinh;
2. Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong trường và cụm trường theo hướng dẫn tại Công văn số
1315/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thực hiện Công văn số 1338/GDĐT-TH ngày 13/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí
Minh về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học từ năm
học 2020-2021 hiệu quả thực chất và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên
cứu bài học không chỉ các khối lớp thực hiện CTGDPT 2018 mà tất cả các các tổ chuyên môn đang thực hiện
CTGDPT theo QĐ 16 cũng đều phải triển khai thực hiện.
3. Đánh giá học sinh: Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-
BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm
theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (sau đây gọi chung là Thông
tư số 22).
pdf 14 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu Hướng dẫn chuyên môn năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu Hướng dẫn chuyên môn năm học 2020-2021

Tài liệu Hướng dẫn chuyên môn năm học 2020-2021
20-2021 hiệu quả thực chất và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên
cứu bài học không chỉ các khối lớp thực hiện CTGDPT 2018 mà tất cả các các tổ chuyên môn đang thực hiện
CTGDPT theo QĐ 16 cũng đều phải triển khai thực hiện.
3. Đánh giá học sinh: Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-
BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm
theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (sau đây gọi chung là Thông
tư số 22).
HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 - 2021
4) Tổ chức chuyên đề các môn học ở lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để giáo viên hiểu sâu sắc
chương trình, nắm được những điểm mới, nâng cao hiệu quả dạy và học các môn học trong nhà trường. Trong năm học,
các cụm, các quận/huyện tổ chức các chuyên đề khác theo nhu cầu, kế hoạch của cụm, của quận/huyện (tối thiểu mỗi
cụm, mỗi quận/huyện sinh hoạt 1 lần/học kì).
1. Chuyên đề cấp Thành phố:
- Tiếng Anh “Chỉ đạo việc dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1 theo CT GDPT 2018”. Thời gian: tháng 10/2020.
- Tiếng Việt “Học Tiếng Việt lớp 1 theo hướng phát triển năng lực HS.” Thời gian: tuần đầu/tháng 11/2020.
- Toán. Thời gian: tuần thứ ba/tháng 11/2020.
- Hoạt động trải nghiệm. Thời gian: tuần thứ tư/tháng 11/2020.
- Đạo đức lớp 1. Thời gian: tuần thứ 3/tháng 01/2021.
- Tiếng Việt “Học Tiếng Việt thông qua chơi”. Thời gian: tháng 03/2021.
5) Lập kế hoạch cụ thể về việc tăng cường dự giờ thăm lớp, rà soát việc thực hiện nội dung các chuyên đề chuyên
môn của nhà trường và giáo viên với tinh thần nắm vững tình hình thực tế, góp ý, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ phù hợp và kịp thời, không nhằm kiểm tra, đánh giá giáo viên.
6) Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về lộ trình, điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo
khoa.
Tổ chức ...ở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch kế hoạch
biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020 - 2021;
Công văn số 3446/GDĐT-TH ngày 26/09/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về
hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ
thông 2018 từ năm học 2020-2021;
Công văn số 3496/GDĐT-TH ngày 30/09/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về
hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học NH 2019-2020;
- Công văn số 1183/GDĐT-TH ngày 23/04/2020 Về hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh lớp 1 kể từ
năm học 2020-2021 theo chương trình GD phổ thông 2018.
Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1
Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; đảm bảo cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học và bố trí đủ giáo viên đã hoàn thành các chương trình bồi dưỡng để dạy lớp 1;
tổ chức thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH và các
văn bản hướng dẫn khác của Bộ GDĐT và Công văn số 3674/GDĐT-TH ngày 09/10/2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1
năm học 2020-2021;
Các trường tiểu học tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức dạy học lớp
1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH, tập trung các nội dung sau:
1) Nội dung dạy học: Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của Chương
trình; các môn học tự chọn; các hoạt động củng cố; các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở
thích, năng khiếu của học sinh.
2) Nhà trường chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các
nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học bắt buộc theo quy
định của chương trình.
Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp ... 2018.
Giáo viên linh hoạt sử dụng nội dung trong tài liệu để lồng ghép và tích hợp với hoạt động trải
nghiệm (Sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt lớp, các hoạt động giáo dục và ngoại khóa); có thể chủ động
phân bố nội dung 1 tiết/tuần theo các mạch hoạt động của từng chủ đề.
5) Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư để đảm bảo tỷ lệ
01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ
thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên đủ để dạy đủ
các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.
Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1
6) Đánh giá học sinh lớp 1: Đánh giá theo quy định tại Thông tư quy định Đánh giá học
sinh tiểu học (mới) dựa trên nguyên tắc: Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt
được theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học,
hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu cần
đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ
của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của
học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công
bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học
sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.
7) Xây dựng kế hoạch dạy học: kế hoạch dạy học mỗi bài học cần xác định: mục tiêu, thiết
bị, phương tiện dạy học; các hoạt động dạy học chủ yếu; mỗi hoạt động dạy học cần làm rõ:
mục tiêu, thiết bị, phương tiện dạy học; nội dung dạy học, thời lượng dự kiến, phương pháp,
hình thức tổ chức hoạt động dạy học và phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá. Thiết kế
kế hoạch dạy học gọn, rõ, chú trọng vào những nội dung điều chỉnh so với hướng dẫn, tránh
những nội dung trùng lặp qua các bài.
BÁO CÁO TỔNG KẾT TRIỂN KHAI 
CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 M

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_huong_dan_chuyen_mon_nam_hoc_2020_2021.pdf