Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 2, Bài Giảng Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 2