Bồi dưỡng - Tập huấn công tác quản lí trường tiểu học

Công tác quản lí trường tiểu học (đánh giá, rút kinh nghiệm, kế hoạch, tiến độ,...)
- CTGDPT 2018 (BD GV, điều kiện triển khai, ...)
- Dạy học trực tuyến (Rút kinh nghiệm, những điều lưu ý...)
- Quyền trẻ em (sử dụng các biện pháp giáo dục tích cực đối với trẻ)
- Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học (Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lịch công tác, phân công)

Trao đổi, thảo luận, suy nghĩ 
- Triển khai đến từng giáo viên
- Duyệt kế hoạch năm học tại các cụm

- Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
- Học sinh thích học, thích đi học

pdf 69 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 100
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bồi dưỡng - Tập huấn công tác quản lí trường tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bồi dưỡng - Tập huấn công tác quản lí trường tiểu học

Bồi dưỡng - Tập huấn công tác quản lí trường tiểu học
phổ thông (CTGDPT 2018) 
 Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/04/2019 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục thiết bị 
dạy học tối thiểu lớp 1;
 Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 
hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo 
định hướng phát triển năng lực và phẩm chất hs
CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN :
 Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ 
trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 
2017-2025
 QĐ 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 
2019 triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong 
hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo 
Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025
CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN :
 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 
26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật 
chất các trường MN, TiH, THCS, 
THPT và trường phổ thông có nhiều 
cấp học
 Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 
26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy định phòng học bộ môn 
của cơ sở giáo dục phổ thông
CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN :
 Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 
26/8/2019 và công văn 3674/GDĐT-TH ngày 
09/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành 
phố Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ 
chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
 Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 
16/4/2020 của BGDĐT và công văn số 
1338/GDĐT-TH ngày 13/5/2020 của SGDĐT về 
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện CT
GDPT cấp tiểu học từ năm học 2020-2021
CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN :
 Công văn 3535/BGDĐT-GDTH ngày 
19/8/2019 của BGDĐT và công văn số 
3446/GDĐT-TH ngày 26/09/2019 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh về hướng dẫn thực hiện nội dung 
hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học 
trong CTGDPT 2018 từ năm học 2020-
2021
CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN :
 Công văn số 681/BGDĐT-GDTH của 
BGDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học
môn tiếng Anh tự chọn lớp 1,...4. Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công
trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo ...
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT:
 Điều 9. Địa điểm, quy mô, diện tích
 2. Quy mô
 a) Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và 
tối đa 30 lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng 
khó khăn có quy mô tối thiểu 05 lớp;
 3. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường 
được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với 
bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh; đối với 
các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị 
có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 
8m2 cho một học sinh
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT:
 5. Các hạng mục công trình phục vụ trực 
tiếp cho các hoạt động dạy học và tổ chức 
các hoạt động giáo dục cao không quá 03 
tầng; bảo đảm điều kiện cho học sinh khuyết 
tật tiếp cận sử dụng.
 Điều 10. Tiêu chuẩn CSVC tối thiểu
 2. Khối phòng học tập
 a) Phòng học: bảo đảm mỗi lớp có một 
phòng học riêng; 
Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT:
 QUY ĐỊNH PHÒNG HỌC BỘ MÔN CỦA CSGD PHỔ THÔNG
 Điều 4. Phòng học bộ môn
 1. Loại phòng học bộ môn
 a) Trường tiểu học có các phòng học bộ môn: Khoa học - Công 
nghệ (sử dụng chung cho các môn học Tự nhiên và xã hội, Khoa 
học, Công nghệ), Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đa chức 
năng;
 Điều 6. Phòng thiết bị giáo dục
 1. Cơ sở giáo dục phổ thông có tối thiểu 01 phòng thiết bị giáo dục 
để cất giữ, bảo quản và chuẩn bị thiết bị dạy học cho các môn học 
không có phòng học bộ môn.
 3. Diện tích làm việc tối thiểu phòng thiết bị giáo dục không nhỏ 
hơn 48m2.
Tổ chức dạy học đối với lớp 1 :
 Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 
26/8/2019 và công văn 3674/GDĐT-TH
ngày 09/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Thành phố Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn 
chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 
năm học 2020-2021
Tổ chức dạy học đối với lớp 1 DTH :
 3. Điều kiện
 - Đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật 
chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại ...h thức tổ 
chức, phân bổ thời lượng cho môn học tự 
chọn, hoạt động củng cố, hoạt động giáo dục 
khác. 
Tổ chức dạy học đối với lớp 1 :
 Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ 
học chính thức trong ngày
 - Hoạt động sau giờ học chính thức trong 
ngày là hoạt động theo nhu cầu, sở thích của 
học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ 
học chính thức cho đến thời điểm được cha 
mẹ học sinh đón về nhà.
Tổ chức dạy học đối với lớp 1 :
 - Căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học 
sinh, có thể tổ chức các hoạt động dưới 
hình thức sinh hoạt câu lạc bộ (thực hiện 
trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học 
sinh, cha mẹ học sinh và được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt) hoặc sử dụng cơ 
sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân 
chơi, bãi tập, nhà đa năng...) tạo điều kiện 
để học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học 
chính thức trong ngày.
Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH
 Kinh phí thực hiện
 - Nhà trường phải có phương án, kế hoạch 
đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của 
nhà trường nói chung và đảm bảo thực 
hiện kế hoạch giáo dục nói riêng, trong đó 
xác định cụ thể các hoạt động được đảm 
bảo kinh phí từ ngân sách, sự đóng góp 
của cha mẹ học sinh và các nguồn thu hợp 
pháp khác
Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH
 Tổ chức thực hiện
 Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học
 - Hiệu trưởng CSGD tiểu học chịu trách 
nhiệm về việc xây dựng kế hoạch dạy học 2 
buổi/ ngày, quản lý nội dung chất lượng dạy 
học và các hoạt động giáo dục.
 - Xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học và 
các hoạt động giáo dục ở lớp 1 từ năm học 
2020 - 2021 và ở các lớp học khác theo lộ 
trình ....
Sinh hoạt chuyên môn
 Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 
16/4/2020 của BGDĐT và công văn số 
1338/GDĐT-TH ngày 13/5/2020 của 
SGDĐT về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên 
môn thực hiện CT GDPT cấp tiểu học từ 
năm học 2020-2021
Sinh hoạt chuyên môn
 Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt Kế 
hoạch, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đánh giá 
hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các 
tổ chuyê

File đính kèm:

  • pdfboi_duong_tap_huan_cong_tac_quan_li_truong_tieu_hoc.pdf
  • doctai_lieu_tap_huan_dgtx_cosoliluanchung_20420188.doc