Bài giảng Toán lớp 3 - Tiết 35: Bảng chia 7 - Nguyễn Thị Hạnh - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh

Bài 4: Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Tóm tắt

7 học sinh   : 1 hàng

56 học sinh   :... hàng?

pptx 18 trang comai 20/04/2023 1640
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán lớp 3 - Tiết 35: Bảng chia 7 - Nguyễn Thị Hạnh - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán lớp 3 - Tiết 35: Bảng chia 7 - Nguyễn Thị Hạnh - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh

Bài giảng Toán lớp 3 - Tiết 35: Bảng chia 7 - Nguyễn Thị Hạnh - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh
3 : 7 = 9 
 70 : 7 = 10 
 7 : 7 = 1 
14 : 7 = 2 
21 : 7 = 3 
28 : 7 = 4 
35 : 7 = 5 
42 : 7 = 6 
49 : 7 = 7 
56 : 7 = 8 
63 : 7 = 9 
 70 : 7 = 10 
12 
Bài1 : Tính nhẩm 
28 : 7 = 
14 : 7 = 
49 : 7 = 
70 : 7 = 
56 : 7 = 
35 : 7 = 
4 
2 
7 
10 
8 
5 
21 : 7 = 
63 : 7 = 
 7 : 7 = 
42 : 7 = 
42 : 6 = 
 0 : 7 = 
3 
9 
1 
6 
7 
0 
0 : 7 = 0 
 Bài 2. Tính nhẩm: 
 7 x 5 = 7 x 6 = 7 x 2 = 7 x 4 = 
 35 : 7 = 42 : 7 = 14 : 7 = 28 : 7 = 
 35 : 5 = 42 : 6 = 14 : 2 = 28 : 4 = 
35 
42 
6 
7 
14 
2 
7 
28 
4 
7 
7 
7 
5 
7 
5 
5 
Bài 3: Có 56 học sinh xếp thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh? 
Bài 3: Có 56 học sinh xếp thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh? 
1 hàng: ... học sinh? 
Tóm tắt 
7 hàng: 56 học sinh 
Bài giải 
Một hàng có số học sinh là: 
56 : 7 = 8 ( học sinh) 
 Đáp số: 8 học sinh. 
Bài 4: Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng? 
Bài 4: Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng? 
Tóm tắt 
7 học sinh : 1 hàng 
56 học sinh :... hàng? 
Bài giải 
56 học sinh xếp được số hàng là: 
56 : 7 = 8 ( hàng) 
 Đáp số: 8 hàng. 
Bài 3: 
Tóm tắt 
56 học sinh: 7 hàng 
1 hàng: ... học sinh? 
Bài giải 
Một hàng có số học sinh là: 
56 : 7 = 8 ( học sinh) 
 Đáp số: 8 học sinh. 
Bài 4: 
 Tóm tắt 
 7 học sinh : 1 hàng 
 56 học sinh :... hàng? 
Bài giải 
56 học sinh xếp được số hàng là: 
56 : 7 = 8 ( hàng) 
 Đáp số: 8 hàng. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_3_tiet_35_bang_chia_7_nguyen_thi_hanh_tru.pptx