Tổ chức quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực

1. Hội đồng tự quản HS:    HS tự bầu, tự tổ chức, tự quản

  (Tự XD kế hoạch, chương trình hoạt động, Tự điều hành HĐ).

  2. Góc bộ môn,thư viện lớp học (Tự làm)

  Góc TV, Toán, TN –XH, Các HĐGD, Cộng đồng (ĐDDH, Tài liệu học tập, tham khảo, sản  phẩm  lao động , kết  quả  học  tập,…).

  3. Hộp thư vui, Điều em muốn nói: trao đổi với bạn, với GV về suy nghĩ của mình, mong muốn, hứa hẹn của mình.

ppt 22 trang Mạnh Hưng 16/12/2023 1000
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tổ chức quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tổ chức quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực

Tổ chức quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực
inh tế địa phương cho HS. 
. 
HĐTQHS 
PHÓ CT HĐTQ 
PHÓ CT HĐTQ 
BAN 
HỌC TÂP 
CHỦ TỊCH HĐTQ 
BAN 
ĐỐI NGOẠI 
BAN 
SỨC KHỎE 
VỆ SINH 
BAN 
VĂN NGHỆ 
TDTT 
BAN 
THƯ VIỆN 
BAN 
QUYỀN LỢ 
HỌC SINHI 
Điều 17: Lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường (Điều lệ trường Tiểu học) 
1. Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh . 
2. Mỗi lớp học được chia thành các tổ học sinh. Mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học. 
3. Đối với những lớp cùng trình độ được lập thành khối lớp để phối hợp các hoạt động chung. 
4. Tuỳ theo điều kiện ở địa phương, trường tiểu học có thể có thêm điểm trường ở những địa bàn khác nhau để thuận lợi cho trẻ đến trường. Hiệu trưởng phân công một Phó Hiệu trưởng hoặc một giáo viên chủ nhiệm lớp phụ trách điểm trường. 
Điều 37. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên 
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải chuẩn mực , có tác dụng giáo dục đối với học sinh. 
2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm. 
Điều 38. Các hành vi giáo viên không được làm 
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp. 
2. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức ; dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 
3. Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. 
4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền . 
5. Uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp. 
6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy , tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục. 
Điều 39. Khen thưởng và xử lí vi phạm 
1. Giáo viên có thành tích được khen thưởng , được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định. ... dối trong học tập, kiểm tra. 
3. Gây rối an ninh, trật tự trong nhà trường và nơi công cộng. 
Điều 44. Khen thưởng và kỉ luật 
1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lí giáo dục khen thưởng theo các hình thức: 
a) Khen trước lớp ; 
b) Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi , danh hiệu học sinh tiến tiến ; khen thưởng học sinh đạt kết quả tốt cuối năm học về môn học hoặc hoạt động giáo dục khác; 
c) Các hình thức khen thưởng khác . 
2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp sau : 
a) Nhắc nhở, phê bình; 
b) Thông báo với gia đình. 
 Môc tiªu 
Nắm được viÖc qu¶n lý líp häc b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc tÝch cùc. 
Ap dông c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc kû luËt tÝch cùc ®Ó gi¸o dôc häc sinh 
TËp huÊn l¹i cho ®ång nghiÖp 
 Thay ®æi nhËn thøc vÒ TPTT trÎ em 
Kh«ng thÓ gi¸o dôc trÎ b»ng søc m¹nh, ¸p ®Æt hay quyÒn lùc cña ng­êi lín 
GD trÎ ph¶i b»ng tinh th­¬ng, sù thuyÕt phôc vµ sù kiªn nhÉn. 
 Biện pháp 
Thay ®æi c¸ch c­ xö trong líp häc 
Quan t©m ®Õn nhưng khã khăn cña trÎ 
Tăng c­êng sù tham gia cña trÎ trong viÖc x©y dùng néi quy 
Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng x©y dùng tËp thÓ líp 
Tổ chức quản lý lớp học 
Là những công việc mà GV cần phải thực hiện sao cho mỗi học sinh đều được tiếp nhận sự giáo dục theo mục tiêu giáo dục. 
Để tổ chức quản lý tốt lớp học, GV cần làm cho cho mỗi hs thích học, thích đi học, thích đến trường 
Tổ chức quản lý tốt lớp học: 
Lập kế hoạch giáo dục. 
Xây dựng không gian lớp học thân thiện (ánh sáng, chỗ ngồi, thư viện , góc học tập, nụ cười, ánh mắt, tạo hứng thú...) 
Hình thành cán bộ lớp, nội qui lớp. 
Những ngày đầu của năm học: thời điểm quan trọng(lời chào,quan sát, kỷ luật, trật tự,  
Hình thành những thói quen cần thiết (chào nhau, sinh hoạt đúng giờ, thực hiện nội quy lớp, làm bài, chuẩn bị bài, 
 Tập thể lớp tốt: 
TËp thÓ líp tèt: 
Cã m«i tr­êng líp häc th©n thiÖn, t«n träng, yªu th­¬ng vµ g

File đính kèm:

  • pptto_chuc_quan_li_lop_hoc_bang_cac_bien_phap_giao_duc_tich_cuc.ppt