Đề kiểm tra định kì học kì I môn Tin học Lớp 5 - Năm học 2016-2017 - Trường tiểu học Bùi Văn Mới (Có đáp án)

Câu 1: Khi sử dụng phần mềm nén dữ liệu thì kích thước dữ liệu như thế nào?

A. Tăng thêm                        B. Giảm                     C. Xóa                        D. Cắt

 Câu 2: Khi giải nén tệp tin “bai 1” ta chọn  :

A. Add to “bai 1.rar”.          B. Compress and      C. Add to archive     D. Extract here.

 Câu 3. Tự điển Stardict dùng để làm gì?

 A. Chơi game              B. Viết chữ                        C. Tra từ                    D. Đọc chữ

 

docx 7 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì học kì I môn Tin học Lớp 5 - Năm học 2016-2017 - Trường tiểu học Bùi Văn Mới (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra định kì học kì I môn Tin học Lớp 5 - Năm học 2016-2017 - Trường tiểu học Bùi Văn Mới (Có đáp án)

Đề kiểm tra định kì học kì I môn Tin học Lớp 5 - Năm học 2016-2017 - Trường tiểu học Bùi Văn Mới (Có đáp án)
Số câu
01
1
Số điểm
0.5
0.5
Tỉ lệ %
5%
5%
II. Thực hành (30 phút):
- Tạo thư mục riêng.
-Lưu đúng tên tập tin.
-Vẽ 2 hình theo mẫu bằng phần mềm Logo.
50%
Số câu
1
1
Số điểm
1
1
Tỉ lệ %
10%
10%
Số câu
1
1
Số điểm
1
1
Tỉ lệ %
10%
10%
Số câu
1
1
1
Số điểm
2
1
2.5
Tỉ lệ %
20%
10%
25%
Số câu
1
Số điểm
0.5
Tỉ lệ %
05%
Tổng
100%
Số câu
8
2
2
1
1
10
4
Số điểm
4
1
2
2
1
5
5
Tỉ lệ %
40%
10%
20%
20%
10%
50%
50%
	HIỆU TRƯỞNG	Người lập
	Trương Thị Ngọc Vân
HỌ TÊN:
HỌC SINH LỚP :.
GIÁM THỊ
KTĐK CUỐI HỌC KÌ I (2016 -2017)
MÔN : TIN HỌC LỚP 5
NGÀY KT:...
TRƯỜNG TH: TH BÙI VĂN MỚI
SỐ MẬT MÃ
SỐ THỨ TỰ
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 ĐIỂM
 NHẬN XÉT
 SỐ MẬT MÃ
SỐ THỨ TỰ
../5đ	Phần 1: Trắc nghiệm (10 phút)
Gạch chéo vào trước đáp án A, B, C, D đúng nhất từ câu 1 đến câu 10:
../0.5 đ Câu 1: Khi sử dụng phần mềm nén dữ liệu thì kích thước dữ liệu như thế nào?
A. Tăng thêm	B. Giảm 	C. Xóa 	 D. Cắt
../0.5đ	 Câu 2: Khi giải nén tệp tin “bai 1” ta chọn :
A. Add to “bai 1.rar”.	B. Compress and 	C. Add to archive	D. Extract here.
../0.5đ	 Câu 3. Tự điển Stardict dùng để làm gì?
 A. Chơi game B. Viết chữ 	C. Tra từ 	D. Đọc chữ
/0.5đ Câu 4. Biểu tượng phần mềm dùng để biên tập phim, nhạc, hình ảnh:
A. 	B. 	
C. 	D. 
../0.5 đ Câu 5. : Trong phần mềm Movie Maker, khi chèn hình ảnh ta chọn: 
A. View.	 B.Import video. 	 C. Import pictures. D. Edit movie.
../0.5 đ Câu 6. Biểu tượng là của phần mềm:
A) Encore.	 B. Explorer.	C. Media Player.	D. Internet.
../0.5 đ Câu 7.Đổi khuông đôi thành khuông đơn trong phần mềm Encore, ta chọn:
Piano.	B.Single Staves. 	C. Edit.	D. Measures.
../0.5 đ Câu 8. Để kí âm nốt móc đơn, em sử dụng phím nào? 
:
 A. 1 	 B. 4 	C. 5 	D. 6
../0.5đ	 Câu 9 : Để ghi lời nhạc thứ 2 của bài hát, ta chọn:
A. Biểu tượng L.	B. Lyric Line 1 
C. Lyric Line 2.	D. Augmentation Dot.
../0.5đ	 Câu 10: Lệnh RT trong...: 0.5 điểm
	- Tạo thư mục đúng như yêu cầu : 1 điểm
2/ Kí âm và gõ lời ca theo bài hát (2.5 điểm): 
	- Vẽ đúng, 2 hình theo mẫu với phần mềm Logo: 2 điểm.
	- Vẽ được 1 trong 2 hình : 1 điểm.
	- Tạo khoảng cách giữa 2 hình: 0.5 điểm.
3/ Chụp hình bài làm, dán vào Word và lưu vào thư mục đã tạo, lưu 
với tên tập tin “kiemtra1” ( 1 điểm).
	- Lưu không đúng tên tập tin : 0,5 điểm
	- Lưu đúng tên tập tin như yêu cầu : 1 điểm.
4/ Nén tệp tin “kiem tra 1” ( 0.5 điểm).
	- Nén đúng yêu cầu : 0.5(điểm).
	- Nén không đúng yêu cầu : (0 điểm).
*Lưu ý : Học sinh phải lưu tập tin trên vào đúng thư mục thì mới chấm điểm thực hành.
& & &
	- Tạo đúng khuông và ô nhịp, chỉ số ô nhịp: 1 điểm.
	- Kí âm nốt nhạc vào khuông nhạc và ghi tên bài hát, nhịp bài hát, tác giã: 1 điểm.
	- Ghi lời c acho bản nhạc: 0.5 điểm.
	3/ Lưu bài làm vào thư mục đã tạo với tên tập tin “kiemtra1” ( 1 điểm).
4/ Nén tập tin “kiemtra1” ( 0.5 điểm).
*Lưu ý : Học sinh phải lưu tập tin trên vào đúng thư mục thì mới chấm điểm thực hành.
HẾT
KIỂM TRA HỌC KÌ I – NH 2016-2017
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC – LỚP 5
____________________________________
1/ PHẦN I: 5điểm
Gạch chéo chữ cái A,B,C, D trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 10: 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
A
C
D
C
A
B
B
C
A
Mỗi câu : 0.5điểm
PHẦN II (25 phút): Thực hành: 5điểm
1/ Tạo một cây thư mục trong ổ D:\ với tên HO VA TEN LOP (1 điểm):
	- Tạo thư mục không đúng như yêu cầu : 0.5 điểm
	- Tạo thư mục đúng như yêu cầu : 1 điểm
2/ Kí âm và gõ lời ca theo bài hát (2.5 điểm): 
	- Tạo đúng khuông và ô nhịp, chỉ số ô nhịp: 1 điểm.
	- Kí âm nốt nhạc vào khuông nhạc và ghi tên bài hát, nhịp bài hát, tác giã: 1 điểm.
	- Ghi lời c acho bản nhạc: 0.5 điểm.
3/ Lưu bài làm vào thư mục với tên tập tin “ kiemtra” (1 điểm):
	- Lưu không đúng tên tập tin : 0,5 điểm
	- Lưu đúng tên tập tin như yêu cầu : 1 điểm.
4/ Nén tệp tin “kiem tra 1” ( 0.5 điểm).
	- Nén đúng yêu cầu : 0.5(điểm).
	- Nén không đúng yêu

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_tin_hoc_lop_5_nam_hoc_2016.docx