Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo)

     Trong quá trình thực hiện chia, kể từ lần chia thứ hai, mỗi lần chia chỉ hạ 1 chữ số của số bị chia để chia. Nếu số bị chia ở lượt chia đó bé hơn số chia, thì ta viết 0 vào bên phải của thương.
ppt 11 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo)

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo)
ó điểm gì đặc biệt? 
b) 2407 : 4 = ? 
4 
2407 
2 
4 
6 
* 24 chia 4 được 6, viết 6. 
6 
0 
6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0. 
0 
0 
0 
* Hạ 0; 0 chia 4 được 0, viết 0. 
0 
0 
7 
7 
0 nhân 4 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. 
1 
* Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1. 
1 
3 
1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3. 
2407 : 4 = 601 (dư 3) 
Trong phép chia này có điểm gì đặc biệt? 
Ở lượt chia thứ 2, sau khi hạ 0 xuống, ta lấy 0 chia 4. Vì 0 < 4, không chia được 4 nên ta thấy 0 chia 4 bằng 0, ta viết 0 ở thương. 
Toán 
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 
(tiếp theo ) 
Toán 
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 
(tiếp theo ) 
a) 4218 : 6 = ? 
6 
4218 
2 
4 
1 
6 
8 
7 
7 
0 
1 
1 
8 
0 
3 
0 
3 
0 
Em có nhận xét gì về thương của hai phép chia trên? 
b) 2407 : 4 = ? 
2407 
4 
601 
0 0 
0 7 
3 
Lưu ý: 
 Trong quá trình thực hiện chia, kể từ lần chia thứ hai, mỗi lần chia chỉ hạ 1 chữ số của số bị chia để chia. Nếu số bị chia ở lượt chia đó bé hơn số chia, thì ta viết 0 vào bên phải của thương. 
7 
1. Đặt tính rồi tính : 
a) 3224 : 4 1516 : 3 b) 2819 : 7 1865 : 6 
 Các bạn cùng làm bài vào vở trong 5 phút nhé ! 
 Chú ý tính cẩn thận và chính xác ! 
1. Đặt tính rồi tính : 
a) 3224 : 4 1516 : 3 b) 2819 : 7 1865 : 6 
a) 3224 
4 
 02 
 24 
 0 
806 
 1516 
3 
 01 
 16 
 0 
502 
b) 2819 
7 
 01 
 19 
 5 
402 
1865 
6 
 06 
 05 
 5 
310 
Lưu ý: 
Ở lượt chia nào, nếu số bị chia ở lượt đó bé hơn số chia, thì kết quả lượt chia đó là 0. Ta phải viết 0 vào thương. 
Lưu ý : Các bạn đọc kĩ đề, tóm tắt rồi giải vào vở trong 5 phút ! 
11 
Đã sửa 
1215m 
? m 
Bài giải 
Số mét đường đã sửa được là : 
1215 : 3 = 405 (m) 
Số mét đường còn phải sửa là : 
1215 – 405 = 810 (m) 
 Đáp số : 810 m đường. 
Tóm tắt: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_chia_so_co_bon_chu_so_cho_so_co_mot.ppt