Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình thoi. Diện tích hình thoi - Năm học 2015-2016 - Trường tiểu học Phong Phú

Kết luận: Hình thoi có:

- Hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

- Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

ppt 30 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 100
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình thoi. Diện tích hình thoi - Năm học 2015-2016 - Trường tiểu học Phong Phú", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình thoi. Diện tích hình thoi - Năm học 2015-2016 - Trường tiểu học Phong Phú

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình thoi. Diện tích hình thoi - Năm học 2015-2016 - Trường tiểu học Phong Phú
 ? 
N 
S 
Kim nam châm và la bàn 
Thổ cẩm 
Cửa xếp 
Trang trí tường 
Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2019 Toán 
Hình thoi  
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 5 
Hình 4 
Trong các hình trên có: 
- Hình thoi là: hình ... , hình ... 
- Hình chữ nhật là: hình ... 
Hình thoi 
Hình thoi 
Hình ch ữ nhật 
hình 1, hình 3. 
hình 2. 
Bài 1: Xác định hình thoi và hình chữ nhật . 
Trong hình thoi ABCD, AC v à BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. 
Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không. 
Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không. 
A 
B 
C 
D 
O 
2 
Dùng ê ke để kiểm tra, ta có: 
Hai đường chéo vuông 
góc với nhau. 
 Hai đường chéo không vuông 
góc với nhau. 
b. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra, ta thấy: 
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
- Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
A 
B 
C 
D 
0 
2 
Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. 
A 
B 
C 
D 
0 
Hướng dẫn thực hiện 
Dùng ê ke để kiểm tra, ta có: 
Hai đường chéo vuông 
góc với nhau. 
 Hai đường chéo không vuông 
góc với nhau. 
b. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra, ta thấy: 
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
- Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường . 
A 
B 
C 
D 
0 
2 
Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. 
 S 
 Đ 
A 
B 
C 
D 
0 
3cm 
3cm 
2cm 
2cm 
Hướng dẫn thực hiện 
Dùng ê ke để kiểm tra, ta có: 
- Hai đường chéo vuông 
góc với nhau. 
- Hai đường chéo không vuông 
góc với nhau. 
b. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra, ta thấy: 
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
- Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của ...C 
DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 
1 
Tính diện tích của: 
a) Hình thoi ABCD, biết: 
AC = 3 cm; BD = 4 cm 
B 
D 
A 
C 
Bài giải: 
DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 
1 
Tính diện tích của: 
b) Hình thoi MNPQ, biết: 
MP = 7 cm; NQ = 4 cm 
Q 
P 
N 
M 
Bài giải: 
DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 
1 
Tính diện tích của: 
a) Hình thoi ABCD, biết: 
AC = 3 cm; BD = 4 cm 
B 
D 
A 
C 
Bài giải: 
Diện tích hình thoi ABCD là: 
3 x 4 
2 
= 
6 (cm 2 ) 
Đáp số: 6 cm 2 
DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 
1 
Tính diện tích của: 
b) Hình thoi MNPQ, biết: 
MP = 7 cm; NQ = 4 cm 
Q 
P 
N 
M 
Bài giải: 
Diện tích hình thoi ABCD là: 
7 x 4 
2 
= 
14 (cm 2 ) 
Đáp số: 6 cm 2 
DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 
2 
Tính diện tích hình thoi, biết: 
a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm; 
b) Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm; 
Bài giải: 
DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 
2 
Tính diện tích hình thoi, biết: 
a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm; 
b) Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm; 
Bài giải: 
a) Diện tích hình thoi là: 
20 x 5 
2 
= 
50 (dm 2 ) 
Đáp số: 50 dm 2 
 Diện tích hình thoi là: 
40 x 15 
2 
= 
300 (dm 2 ) 
Đáp số: 300 dm 2 
b) Đổi 4m = 40 dm 
DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 
Chúc các em học tốt . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_hinh_thoi_dien_tich_hinh_thoi_nam_h.ppt