Bài giảng Tiếng Việt lớp 3 - Tập đọc: Bận - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh

  • ÔN BÀI CŨ
  • Ô SỐ MAY MẮN Quốc Truyền L. Anh N.Ánh Bảo Cường Danh Duyên Hào Đạt Đạt Minh Công Gia Quang Hiếu Hoàng Hội Kiệt Kiều Huy Huy Huy Huy Ngô Ng. Bé Kim Khang Linh Ly Long Nam Ngọc Ngọc Nhi X.Nhi Như Phú Phúc Phụng Quang Quý Quỳng Toàn Kiều Nguyễn Phạm Thanh Thành Thiên Trang Vy Vy Vy
  • Đọc đoạn 1 và trả lời: Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu? Đội bóng gồm có mấy người?
  • ChúcÔ mừngSỐ MAY bạn MẮNmay mắn! Lan Quốc Truyền L. Anh N.Ánh BảoBảo Cường Danh Duyên HàoHào Anh Đạt Đạt Minh Công Gia QuangQuang Hiếu Hoàng Hội Kiệt Kiều KiềuHuy Huy Huy HuyHuy Ngô Ng.Ng Bé Kim Khang LinhLinh Ly Long Nam Ngọc NgọcNgọc Nhi X.Nhi NhưNhư Phú Phúc PhụngPhụng Quang Quý Quỳng Toàn Kiều Nguyễn Phạm Thanh ThànhThành ThiênVyTrang Phạm Vy Vy Vy
  • Đọc đoạn 1 và trả lời: Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu? Đội bóng gồm có mấy người?
  • Đọc đoạn 2 và trả lời: Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu ?
ppt 28 trang comai 20/04/2023 1740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt lớp 3 - Tập đọc: Bận - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Việt lớp 3 - Tập đọc: Bận - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh

Bài giảng Tiếng Việt lớp 3 - Tập đọc: Bận - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh
ê bËn vÉy giã 
Ch÷ bËn thµnh th¬ 
H¹t bËn vµo mïa 
Than bËn lµm löa. 
C« bËn cÊy lóa 
Chó bËn ®¸nh thï 
MÑ bËn h¸t ru 
Bµ bËn thæi nÊu. 
Cßn con bËn bó 
BËn ngñ bËn ch¬i 
BËn tËp khãc c­êi 
BËn nh×n ¸nh s¸ng. 
1 
2 
3 
Mäi ng­êi ®Òu bËn 
Nªn ®êi rén vui 
Con võa ra ®êi 
BiÕt ch¨ng ®iÒu ®ã 
Mµ ®em vui nhá 
Gãp vµo ®êi chung. 
Tập đọc : Bận 
Hướng dẫn giọng đọc, cách ngắt nghỉ. 
Trời thu bận xanh 
Sông Hồng bận chảy 
Cái xe bận chạy 
Lịch bận tính ngày 
Còn con bận bú 
Bận ngủ bận chơi 
Bận tập khóc cười 
Bận nhìn ánh sáng. 
bận 
bận 
bận 
bận 
bận 
Bận 
Bận 
Bận 
bận 
Tập đọc 
Bận 
Luyện đọc 
Đọc nối tiếp câu 
Đọc nối tiếp đoạn 
Đọc theo nhóm 
TÌM HIỂU BÀI 
Câu 1: Mọi vật, mọi người xung quanh em bé bận những việc gì? 
Trêi thu bËn xanh 
S«ng Hång bËn ch¶y 
C¸i xe bËn ch¹y 
LÞch bËn tÝnh ngµy 
Con chim bËn bay 
C¸i hoa bËn ®á 
Cê bËn vÉy giã 
Ch÷ bËn thµnh th¬ 
H¹t bËn vµo mïa 
Than bËn lµm löa. 
Tập đọc : Bận 
Trêi thu bËn xanh 
S«ng Hång bËn ch¶y 
C¸i xe bËn ch¹y 
LÞch bËn tÝnh ngµy 
Con chim bËn bay 
C¸i hoa bËn ®á 
Cê bËn vÉy giã 
Ch÷ bËn thµnh th¬ 
H¹t bËn vµo mïa 
Than bËn lµm löa. 
Tập đọc : Bận 
Sông Hồng 
Vào mùa 
C« bËn / cÊy lóa 
Chó bËn / ®¸nh thï 
MÑ bËn / h¸t ru 
Bµ bËn / thæi nÊu. 
Cßn con / bËn bó 
BËn ngñ / bËn ch¬i 
BËn / tËp khãc c­êi 
BËn / nh×n ¸nh s¸ng . 
Mäi ng­êi / ®Òu bËn 
Nªn ®êi / rén vui 
Con võa / ra ®êi 
BiÕt ch¨ng / ®iÒu ®ã 
Mµ ®em / vui nhá 
Gãp vµo / ®êi chung 
Cô bận cấy lúa 
Chú bộ đội bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 
Bà bận thổi nấu 
TÌM HIỂU BÀI 
Câu 1: Mọi vật mọi người xung quanh em bé bận những việc gì? 
Câu 2: Bé bận những việc gì? 
Bận bú 
Bận ngủ 
Bận chơi 
Bận khóc 
Bận cười 
Bận nhìn ánh sáng 
TÌM HIỂU BÀI 
Câu 1: Mọi vật mọi người xung quanh em bé bận những việc gì? 
Câu 2: Bé bận những việc gì? 
Câu 3: Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui? 
 Mọi...hoa .. Cê bËn vÉy giãCh÷ .H¹t .Than bËn lµm löa. 
C« bËn. ®¸nh thïMÑ ..thæi nÊu..bËn bóBËn ngñ.... tËp khãc c­êi..¸nh s¸ng. 
Tập đọc : Bận 
Mäi ng­êi .. 
..  
Con . 
 . 
.. vui nhá 
Gãp 
 Trinh §­êng 
Trêi thu ..S«ng Hång . LÞch ..C¸i hoa .. Ch÷ ...Than.. 
C« bËn. ..MÑ .bËn bóBËn ngñ.... ...¸nh s¸ng. 
Tập đọc : Bận 
. .. 
..  
 . 
 . 
.. . 
..đời chung 
 Trinh §­êng 
Trêi thu ... .... . . ....... 
. ... ..... .... 
Tập đọc : Bận 
Chúc quý thầy cô giáo cùng các em học sinh sức khỏe 
DẶN DÒ: Bài sau 
TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN: Các em nhỏ và cụ già 
Chào tạm biệt! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tap_doc_ban_truong_tieu_hoc_le_ba.ppt