Bài giảng Tiếng anh 4 - Unit 13, Lesson 2: Would you like some milk?

Would you like some milk?

 

…………………..

Yes, please. I love milk very much

What about chicken?

 

No, thanks

How about noodles?

 

Noodles? Yes, please. That’s my favourite food.

pptx 17 trang comai 13/04/2023 3860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng anh 4 - Unit 13, Lesson 2: Would you like some milk?", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng anh 4 - Unit 13, Lesson 2: Would you like some milk?

Bài giảng Tiếng anh 4 - Unit 13, Lesson 2: Would you like some milk?
urite food 
Favourite drink 
 Beef, 
Write about your favourite food and drink 
My name is. 
I loveIt’s.food. 
I like.It’s drink. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_4_unit_13_lesson_2_would_you_like_some_m.pptx